Digital Media, Generations and Transforming Social Relationships

Authors

  • Ayşegül SİLİ KALEM

Abstract

Today, internet and associated digital media continues to be indispensable in our every day life. Replacement of traditional media with electronic/digital media just before the 21st century led to a radical change in a wide range of areas in our lives from socializing and communication styles to daily activities, from marketing to health as well as morals and privacy. This especially shows itself in the generation after the year 2000 with their immaculate adaptability to technology which opened the gates to a lifestyle which deems the old as outdated and formed prominent differences from the generations before them. This new world in which technology is the dominant factor brings forth a series of phenomena and issues not only in the physical and environmental sense but also in the re- formation of social and mental structures. This study intends to discuss the effects of digital media on the society through generation Z. Contrary to generations who acquired the skills of technology later in life, generation Z, along with all the differences in their lifestyles and perceptions, have already taken their places as the founding actors, and as “digital natives” of the brand new world.

References

Adızgüzel, O., Batur, H.Z., Ekşili, N. (2014), Kuşakların Değişen Yüzü Ve Y Kuşağı İle Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: /1, Sayı:19, 165-182.

Adler, P. A., Adler P., Fontana, A. (2012), Gündelik Hayatın Sosyolojisi, Çev. Bekir Balkız, Sosyoloji Dergisi / Journal of Sociology ISSN: 1300-5642 Yıl / Year: 2012 Sayı / Vol.: 27: 115-139.

Ardıç, E., Altun,A.(2017), Dijital Çağın Öğreneni, Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi,2017, 1, 12-30.

Autotrader. (2016). What You Need To Know About Gen Z And Why It Matters. Autotrader for Car Dealers: https://www.coxautoinc.com/learning-center/gen-z/ E.T. 17.11.2020.

Aytaç, Ö. (2002), Boş Zaman Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:12, Sayı:1, 231-260.

Bauman Z. (2015). Akışkan Modern Dünyada Kültür, Çev: İhsan Çapcıoğlu ve Fatih Ömek, Ankara: Atıf Yayınları.

Child, G. (2006), Kendini Yaratan İnsan, Çev. Filiz Ofluoğlu.8.Baskı. İstanbul: Varlık Yayınları.

Cooper, S. (2002),Technoculture and Critical Theory, New York: Routledge.

Deniz, L. Tutgun-Ünal, A. (2019), Sosyal Medya Çağında Kuşakların Sosyal Medya Kullanımı ve Değerlerine Yönelik Bir Dizi Ölçek Geliştirme Çalışması, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Yıl: 9 Cilt :11 Sayı :18. 1025-1057.

Ellul, J. (1980), The Technological System, Çev., Joachim Neugroschel, New York: The Continuum Publishing Corporation.

(2003), Teknoloji Toplumu, Çev.Musa Ceylan, İstanbul: Bakış Yayınları.

Feldman, T (1997). An Introduction To Digital Media, New York: Routledge.

Gilanlıoğlu, E., Öze, N.(2020), Dijital Tüketim Kültürünün Hegemonyası ve Serbest Zaman, E-Journal of New Media, September 2020, Volume 4 Issue 3, p, 185-202.

Göker, G. (2015), “İletişimin McDonaldlaşması: Sosyal Medya Üzerine Bir İnceleme”, Turkish Studies International Periodical for The Languages, Literature and Turkish or Turkic, 10 (2) (Winter), p.389-210.

Günüç, S. (2011). “Türkiye, Dijital Yerlilerde Çalışan Bellek Ve Çoklu Görev”, presented paper at 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Kınık, A.M., Köyüstü S. (2018), Z Kuşağı Konusunda Yapılmış Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, 1497-1518.

Lefebvfe, H. (2007), Modern Dünyada Gündelik Hayat, Çev: O.Gündüz, İstanbul: Metis Yayınları.

Mannheim, K. (1952). The Problem of Generations. In P. Kecskemeti (Ed.), Essays on the Sociology of Knowledge (pp. 276-320). London: Routledge and Kegan Paul.

Marx, K. ( 2013).1844 El Yazmaları. Çev: Murat Belge, İstanbul: Birikim Yayınları.

(2003), Kapital, Çev. Alaattin Bilgi, İstanbul: Eriş Yayınları.

Osmanoğullar, F.(2016), Güncel Alt Politikanın Üretimi: Tarihin İlk “Hologramlı” Eylemi, TRT Akademi, Cilt 01 Sayı 02, 388-406.

Polat, İ.H. (2016), Dijital-Siber-Sosyal; Yeni Bir Medyadan Yeni Bir Yaşam Alanına Dönüşüm, TRT Akademi, Cilt 01 Sayı 02, 408-424.

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, MCB University Press, Vol:9, No:5, October.

Savaş, S., Karataş, S. (2019), Z Kuşağı Öğrencisini Tanımak, Eğitim Araştırmaları içinde(s.223-237) Ankara: Eğitim Yöneticileri Ve Uzmanları Derneği Yayınları.

Thomas,D.,Loader,B.(2000),Cybercrime: law enforcement, security and surveillance in the information age, London: Routledge

TÜİK, (2019). Yaş ve Cinsiyete Göre Nüfus. Türkiye İstatistik Kurumu: http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist E.T. 11.11.2020

Published

2021-07-16

How to Cite

SİLİ KALEM, A. (2021). Digital Media, Generations and Transforming Social Relationships. Cyberpolitik Journal, 6(11), 2-17. Retrieved from http://cyberpolitikjournal.org/index.php/main/article/view/125

Issue

Section

Research Articles