General Situation Analysis of the E-Commerce Sector in The World and in Turkey: Opportunities and Challenges

Authors

  • Fatih MANGIR
  • Zehra Feryal ALLAHVERDİ

Keywords:

E-Trade, Türkiye Economy, COVID-19, Digitalization, Opportunities and Challenges of E-Trade Sector

Abstract

The shift in production and consumption patterns due to the effect of the Covid-19 pandemic has increased the integration of information technologies into production and consumption so that the development pace of the e-commerce sector in the world and in Turkey has gained momentum. While businesses that have completed the digitalization process around the world with the pandemic have easily adapted to the difficult situation in the economy, businesses that do not have sufficient infrastructure have increased their investments to compete in the market. E-commerce has difficulties such as product variety, shopping without a time limit, price comparison, cost advantage, opportunities such as reaching wider audiences, cyber security, product return difficulties, and high logistics costs. Turkey has developed in e-commerce over the years, has made progress in digitalization, and has the potential to increase e-commerce with the advantage of the young population. In this study, the general outlook, opportunities, and challenges of e-commerce in Turkey and in the world are analyzed.

References

Anbar, A. (2001). E-ticarette karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Akdeniz İİBF Dergisi, 1(2), 18-32.

Bafra, T. (2019). Türkiye’de e-ticaret ve e-ihracat gelişim potansiyeli ve lojistik süreçler. UTİKAD, Erişim Adresi: https://www.utikad.org.tr/images/HizmetRapor/turkiyedeeticaretveeihracatgelisimpotansiyelivelojistiksurecler-05853.pdf, Erişim Tarihi: 21.10.2022.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (2021). Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Pazar Verileri. Erişim Adresi: https://btk.gov.tr/pazar-verileri, Erişim Tarihi: 21.10.2022.

Bilişim Sanayicileri Derneği (2021). Türkiye’nin dijital dönüşüm endeksi 2021. Erişim Adresi: https://www.tubisad.org.tr/tr/images/pdf/tubisad-2021-dde-raporu.pdf, Erişim Tarihi: 13.10.2022.

Civelek, M. E. (2017). İşletmeden tüketiciye (B2C) elektronik ticaret alanında faaliyet gösteren işletmelerin web sitelerini yönetmelerinin net fayda üzerine etkisi: kavramsal model önerisi (Doktora tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erişim Adresi: https://www.eticaret.gov.tr/static/Pdf/708005576f7047fd86fc5ad7ed4c70c2_637195418880654202.pdf, Erişim Tarihi: 10.11.2022.

Coppel, J. (2000). E-commerce: impacts and policy challenges. OECD Economics Department Working Papers. Erişim Adresi: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/801315684632.pdf?expires=1669381601&id=id&accname=guest&checksum=AAE931FD61C8D89232AA362FAC16E7B8, Erişim Tarihi: 09.10.2022.

Deliçay, M. (2021). Perakende e-ticaretin yükselişi: fırsatlar, sorunlar ve öneriler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. Erişim Adresi: https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/01/Perakende_E-Ticaretin_Yukselisi.pdf, Erişim Tarihi: 11.10.2022.

Deloitte (2013). E-commerce in Turkey June 2014, Istanbul Deloitte Consulting Market definition and sizing 2013. Erişim Adresi: https://www2.deloitte.com/tr/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/e-trade-in-turkey-article.html, Erişim Tarihi: 23.10.2022.

Demirdöğmez, M., Gültekin, N., ve Taş, H. Y. (2018). Türkiye’de e-ticaret sektörünün yıllara göre gelişimi. OPUS International Journal of Society Researches, 8(15), 2216-2236.

Digital (2022). Global Overview Report. Erişim Adresi: https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report, Erişim Tarihi: 11.09.2022.

Erdoğan, M. G. (2020). Covid-19 döneminde e-ticaret ve dijital reklam yatırımları. Selçuk İletişim, 13(3), 1296-1318.

Gedik, Y. (2021). E-ticaret: Teorik Bir Çerçeve. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 184-198.

Internet World Stats (2022). Usage and population statistics, Erişim Adresi: https://www.internetworldstats.com/stats.htm, Erişim Tarihi: 20.09.2022.

İstanbul Sanayi Odası (2021). Dünyada e-ticaretin gelişimi ve Çin’de e-ticaretin incelenmesi. Erişim Adresi: https://www.iso.org.tr/iso-cin-masasi/raporlar/cin_e-ticaret_raporu.pdf, Erişim Tarihi: 15.11.2022.

Jain, V., Malviya, B., ve Arya, S. (2021). An overview of electronic commerce (e-commerce). Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27(3), 665-670.

Keleş, A. (2018). Türkiye’nin e-ticaret işlem hacmi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler. Electronic Turkish Studies, 13(3), 81-95.

Kenneth, C. L., ve Carol G. T. (2017). E-commerce: business, technology, society. Erişim Adresi: https://bawar.net/data0/books/5c63140ab1587/pdf/Kenneth_C__Laudon,_Carol_Guercio_Traver_-_E-Commerce_2017_(2017,_Pearson).pdf, Erişim Tarihi: 15.10.2022.

López, G. J., ve Jouanjean, M. (2017). Digital trade: developing a framework for analysis. OECD Trade Policy Papers, No. 205, OECD Publishing, Paris. Erişim Adresi: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/524c8c83-en.pdf?expires=1671522417&id=id&accname=guest&checksum=59A6B024F1DB6453959645BADAD20186, Erişim Tarihi: 18.10.2022.

Meltzer, J.P., (2020). China’s digital services trade and data governance: how should the united states respond? Erişim Adresi: https://www.brookings.edu/articles/chinas-digital-services-trade-and-data-governance-how-should-the-united-states-respond/, Erişim Tarihi: 10.11.2022.

Organisation for Economic Co-operation and Development (2013). Electronic and mobile commerce. Erişim Adresi: https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/ICCP/IE/IIS(2012)1/FINAL&docLanguage=En, Erişim Tarihi: 10.10.2022.

Oypan, S. (2017). Küçük işletmelerin e-ticaret sektöründe karşılaştıkları zorluklar. Erişim Adresi: https://www.ideasoft.com.tr/kucuk-isletmelerin-e-ticaret-sektorunde-karsilastiklari-zorluklar/, Erişim Tarihi: 12.10.2022.

Santoso, E. (2022). Opportunities and challenges: e-commerce in Indonesia from a legal perspective. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 22(3), 395-410.

Sarıçiçek, C., Yüksek, C., Ayhan, B., Yılmaz, S., Göktepe, F., ve Erol Ş., (2022). E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu, Rekabet Kurumu. Erişim Adresi: https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/sektor-raporlari/e-pazaryeri-si-raporu-pdf-20220425105139595-pdf, Erişim Tarihi: 07.09.2022.

Statista (2022). Market Share of Leading Retail E-commerce Companies in the United States as of June 2022, Erişim Adresi: https://www.statista.com/statistics/274255/market-share-of-the-leading-retailers-in-us-e-commerce/, Erişim Tarihi: 11.09.2022.

Statista (2022). Number of Internet Users Worldwide from 2005 to 2021. Erişim Adresi: https://www.statista.com/statistics/273018/number-of-internet-users-worldwide/, Erişim Tarihi: 11.09.2022.

Statista (2022). Retail E-commerce Revenue in the United States from 2017 to 2027. Erişim Adresi: https://www.statista.com/statistics/272391/us-retail-e-commerce-sales-forecast/, Erişim Tarihi: 11.09.2022.

Statista (2022). Retail E-commerce Sales Worldwide from 2014 to 2026. Erişim Adresi: https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/, Erişim Tarihi: 01.09.2022.

Statista (2022). Percentage of Gross Domestic Product (GDP) comprised of e-commerce sales in Central and Eastern European countries in 2020. Erişim Adresi: https://www.statista.com/statistics/1268516/cee-e-commerce-sales-in-gdp-by-country/, Erişim Tarihi: 17.09.2022.

T.C. Ticaret Bakanlığı (2021). T.C. Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (Etbis) 2021 Yılı Verileri. Erişim Adresi: https://www.eticaret.gov.tr/dnnqthgzvawtdxraybsaacxtymawm/content/FileManager/Dosyalar/2021%20Y%C4%B1l%C4%B1%20E-Ticaret%20B%C3%BClteni.pdf, Erişim Tarihi: 21.09.2022.

T.C. Ticaret Bakanlığı (2022). T.C. Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (Etbis) 2022 Yılı İlk 6 Ay Verileri. Erişim Adresi: https://www.eticaret.gov.tr/dnnqthgzvawtdxraybsaacxtymawm/content/FileManager/Dosyalar/Eticaret_Bulteni_2022_Ilk_6_Ay.pdf, Erişim Tarihi: 21.10.2022.

Toprak, N. G. (2014). B2c E-ticaret’in tam rekabet piyasası çerçevesinde değerlendirilmesi: Türkiye örneği. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 64-75.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (2022). E-ticaretin öne çıkan başarısı, tüketici davranışlarında değişim ve dijitalleşme. Erişim Adresi: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consulting/E-ticaretin-one-cikan-basarisi-2022.pdf, Erişim Tarihi: 11.10.2022.

Türkiye İstatistik Kurumu (2022). Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. Erişim Adresi: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Girisimlerde-Bilisim-Teknolojileri-Kullanim-Arastirmasi-2022-45585, Erişim Tarihi: 13.09.2022.

Türkiye İstatistik Kurumu (2022). Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. Erişim Adresi: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2022-45587, Erişim Tarihi: 11.09.2022.

UNCTADSTAT (2022). Erişim Adresi: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_referer=&sCS_ChosenLang=en, Erişim Tarihi: 21.10.2022.

Yılmaz, G. (2018). Seçilmiş ülkeler bazında e-ticaretin gelecek perspektifi (Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı. İstanbul.

Published

2023-02-13

How to Cite

MANGIR, F., & ALLAHVERDİ, Z. F. . (2023). General Situation Analysis of the E-Commerce Sector in The World and in Turkey: Opportunities and Challenges. Cyberpolitik Journal, 7(14), 128-154. Retrieved from http://cyberpolitikjournal.org/index.php/main/article/view/174

Issue

Section

Research Articles