Abstracts of The First Issue of Cyberpolitik Journal / Siber Politikalar Dergisi Birinci Sayı Özetleri

 

GÖZETİM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE ELEKTRONİK GÖZETİM

Özgün ÖZGER*

Özet

Gözetim insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. İlkçağlardan itibaren, iktidarlar ve egemenlik ilişkileri açısından gözetim pratikleri, insan yaşamının her alanına etki eden bir özelliğe sahip olagelmiştir. Enformasyon çağı olarak adlandırılan günümüzde ise, gözetim pratikleri hiçbir dönemde sahip olmadığı önemi kazanmıştır. Tümüyle yüksek teknolojinin imkanlarına dayalı bir karakteristiğe bürünen gözetim, artık sadece toplumsal denetimi sağlamakla yetinmemiştir. Dijital teknolojilerin kişisel veri işleme kapasiteleriyle birlikte kişiler, dijital kodun birer parçası haline gelmeye başlamıştır. Bu çalışmada gözetim kavramı ve gözetimin tarihsel arka planı incelenmiştir. Çağın gözetleme sistemi olan elektronik gözetim, gözetleme araçlarına da yer verilerek ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gözetim, Gözetim Tarihi, Elektronik Gözetim, Elektronik Gözetim Araçları.

 

ELECTRONIC SURVEILLANCE AND HISTORICAL DEVELOPMENT OF SURVEILLANCE CONCEPT

Abstract

Surveillance is as old as human history. Since ancient times, the practice of surveillance in terms of governments and sovereignty has become a feature affecting every aspect of human life. In today’s world-termed as information era, surveillance practices have gained importance which has never had before. Surveillance, which is based on the means of purely high technology, has no longer been satisfied with just providing social control. With the personal data processing capacities of digital technology, individuals are beginning to become part of the digital code. In this study, the concept of surveillance and the historical background of surveillance have been examined. Electronic surveillance, which is a surveillance system of this age, has also been taken into consideration, including surveillance instruments.

Key Words: Surveillance, Surveillance Date, Electronic Surveillance, Electronic Surveillance Vehicles.

 

CYBERSECURITY AND HUMAN RIGHTS: NEED FOR A PARADIGM SHIFT?

 

Nezir AKYEŞİLMEN*

 

Abstract

This paper analyzes the impact of cybersecurity on human rights with a particular focus on international human rights protection mechanisms. It will focus on the anarchic nature of the cyberspace, its relevance with international relations and the philosophy of international law. It also questions the validity and possibility of traditional state-centric international human rights law for protection of human rights in the cyber domain. Furthermore, it questions whether cyberspace made international relations much more complicated, anarchic and uncertain. Finally the work is going to develop policy proposals and necessary steps for protecting human rights more effectively through some national strategic action plans, regulations and initiatives .

Key words: Cybersecurity, Human Rights, Cyberspace, Anarchy, malware.

 

 

SİBER GÜVENLİK VE İNSAN HAKLARI: YENİ BİR PARADİGMA İHTİYACI MI?

 

Özet

Bu çalışmada, siber güvenliğin insan hakları üzerindeki etkisi uluslararası insan hakları koruma mekanizmaları dikkate alarak analiz edilecektir. Bunun için öncelikle, siber uzayın anarşik doğası ve kendisi gibi anarşik olan uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukukun felsefesiyle ilintisi irdelenecektir. Aynı zamanda, siber uzayın uluslararası ilişkileri çok daha karmaşık, anarşik ve belirsiz hale getirip getirmediği de sorgulanacaktır. Ayrıca, siber alanda insan haklarının korunması için geleneksel devlet merkezli uluslararası insan hakları hukukunun geçerliliği ve etkinliği araştırılacaktır. Son olarak, bazı ülkelerin ulusal siber güvenlik strateji eylem planlarına, hukuki düzenlemelerine ve  inisiyatiflerine odaklanarak insan haklarının daha etkin korunabilmesi için atılması gereken adımlar ve öneriler üzerinde durulacaktır.

Anahtar kelimeler: Siber Güvenlik, İnsan Hakları, Siber Uzay, Anarşi, Zararlı yazılım.

 

 

SİBER GÜVENLİK VE İLİNTİLİ KAVRAMSAL ÇERÇEVE

 

İbrahim KURNAZ*

Özet

  1. yüzyılda eklendiği her sözcüğe bilinen anlamından öte anlamlar yükleyerek yeni bir hareket alanı kazandıran siber, kendine has anarşik yapısı ile eşsiz özelliklere sahiptir. Bilişim ve iletişim ağlarını içeren ve şekillendiren bir platform olarak siber uzay, verileri saklayan bilgisayarlara ek olarak bu verilerin akışını sağlayan sistem ve altyapıları birleştirerek sanal dünya ile fiziksel dünyayı bir bütün haline getirmektedir. Belli başlı fiziki sınırlılıklardan ve yasalardan yoksun ortamdan kaynaklı saldırıların, tehdit, saldırı ve de güvenlik gibi olguların önüne siber kelimesi eklendiğinde artık siber uzaya dair görüş ve algıların metaforik bir soyutlamadan ziyade gerçeklik alanı haline dönüşü ifade etmektedir. Dolayısıyla bu çalışma temelde bilişim ve teknolojinin tekâmülü ve bununla ilintili olarak siber ortamdan türeyen tehditler, saldırılar, terörizm gibi güvenliğin radarındaki kavramların nihai çerçevesinin boyutlarının genişlemesi bakımından bahse konu ortamın temel kavramlarına dair belli başlı bir çerçeve çizilmesini amaçlamaktadır.

Anahtar Kavramlar: Siber Güvenlik, Siber Uzay, Tehdit, Terörizm, Saldırılar.

 

CYBERSECURITY AND INTEGRATED CONCEPTUAL RAMEWORK

 

Abstract

In the 21st century, a new field of action emerged, cyber, which has its own unique anarchic structure and unique features. As a platform that includes and shapes information and communication networks, cyber space uses the flow of these data in addition to computers that store data, combining the system and infrastructures into a virtual and physical world. When cybercrime is added to certain physical frequencies and the lack of laws, such as threats, attacks, terrorism and security, it is now accepted that the cyber space is far from being a metaphorical abstract of views. Therefore, this study aims to draw a specific framework on the basic concepts of the subject environment in terms of expanding the dimensions of the ultimate framework of the concepts of security and technology such as threats, aggressions, terrorism, which originate from cyberspace.

Key Words: Cyber Security, Cyber Space, Threat, Terrorism, Attacks.

 

SİBER GÜVENLİK VE ULUSLARARASI GÜVENLİK İLİŞKİSİ

Cihan DABAN*

Özet

Güvenlik kavramı, insanoğlunun varoluşundan bugüne dek varlığını sürdürmüştür. Toplumsal yaşamın bir parçası haline gelen kavram, tarihsel olaylar ve teknolojik değişimler ışığında çeşitli evrelerden geçmiştir. Bu evrelerden biri de, II. Dünya Savaşı sonrası dönemi kapsamaktadır. 20. yüzyılın ikinci yarısında İnternetin icat edilmesi ve teknolojik gelişmelerin çeşitlilik arz etmesi, güvenlik algısına yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. En basit tanımıyla güvenlik; korunma, barınma ve tehlikelerden uzak olma anlayışını sağlamaktadır. Ancak internetin ortaya çıkması ve bilgisayarların giderek yaygınlaşması ile birlikte bu anlayış saldırılara maruz kalmıştır. Bu durum güvenlik algısını olumsuz etkilemiştir. Güvenliğin olumsuz etkilenmesi sadece toplumsal veya ulusal bağlamda olmamıştır. Bu etki uluslararası alana da yayılmıştır. Bu etkinin engellenmesi veya tamamen ortadan kalkması amacıyla uluslararası alanda siber güvenlik politikaları üretilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda makale, siber güvenlik ile uluslararası güvenlik ilişkisini ele almakta ve ne tür önlemlerin alınması gerektiği konusuna da vurgu yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Siber Saldırılar, Güvenlik, Siber Güvenlik, Uluslararası Güvenlik,

 

LINKS BETWEEN CYBERSECURITY AND INTERNATIONAL SECURITY                                                                                                      

 

Abstract

Security term has been subsisted since existing of human being. The term that became a part of social life has been various phases under the light of historical events and technological changes.   One of those phases covers Period of after World War II. Invention of internet, variety of technological developments in the second half of century 20 gained a new aspect to security sense. “Security” in the simplest definition provides protection, accommodation and to be far from dangers. However, this understanding exposed to attacks upon occurring of internet and becoming common of computers. This case affected security sense negatively. Affecting negatively of security was not only social or national aspects. This affect didn’t common into international area. Cyber policies had been tried to be produced in international area to prevent this affect or to remove it completely. In this mean, this article considers relation between cyber security and international security and what kind of precautions should be taken is emphasized.

Key Words: Cyber attacks, Security, Cyber Security, International Security.

 

ULUSAL GÜVENLİK ÇERÇEVESİNDE SİBER GÜVENLİK YAKLAŞIMI OLUŞTURMA SORUNU

 

Vahit GÜNTAY*

 

Özet

Siber tehdit uluslararası sistem açısından, bilgi teknolojilerinin farklılaşması ile birlikte siber uzay ortamında farklı bir çatışma konsepti olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında konvansiyonel anlamdaki savaşlardan ve hatta nükleer caydırıcılıktan daha önemli bir basamağı oluşturma yolunda hızla yol almaktadır. Soğuk Savaş ve sonrasında güvenlik algılamalarındaki farklılık, tehdit parametrelerinin değişimiyle bu konunun gelişimini hızlandırmıştır. Devletlerin siber uzayda bir aktör haline gelmesi, farklı aktörlerle ilişkilendirildiğinde günümüz gelişmeleri açısından artık bir gerçekliktir ve uluslararası ilişkiler temelinde daha çok gündemde olmaktadır. Bu boyutlarda ele alındığında, siber çatışmaların günümüzde çağdaş devletler açısından bir tehdit oluşturduğu, ciddi bir problem sahası ve tartışma merkezi haline geldiği bir gerçektir. Eksik olan ise, uluslararası ilişkilere ilgi duyanlar açısından konunun hangi teorik yaklaşımlarla ele alınacağıdır. “Uluslararası güvenlik temelinde siber güvenliğin özüne ilişkin bir yaklaşım sergilemek mümkün müdür?” ya da “Bu konuda nasıl bir yol izlenebilir?” gibi sorular bu çalışmanın cevabını aramaya çalıştığı yol haritası olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Siber Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Ulusal Güvenlik

 

THE QUESTION OF FORMING CYBERSECURITY APPROACH IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY

 

Abstract

Cyber threat is a unique conflict concept at cyberspace with differentiating information technologies in the context of international system. Besides, cyber threat proceeds rapidly in generating more important step than conventional based wars even nuclear deterrence. The difference in security perceptions of Cold War and Post Cold War Era has accelerated the development of this subject with changing threat parameters. States have become actors in cyberspace and that fact is a reality when correlated with other stake-holders in the cyberspace. This reality also remains to be a prominent agenda issue of international relations. When it is evaluated with these dimensions, it is a fact that cyber conflicts are real threats for modern states nowadays and serious problem area that generates disputes at the international arena. The missing subject for international relations researchers, is which theoretical approach going to be applied. The questions such as “Is it possible to apply an approach for cyber security in the context of international security?” or “What way needs to be followed?” are road maps of this study.

Keywords: Cyber Security, International Relations, National Security

 

RİSK TOPLUMU VE REFLEKSİF MODERNLEŞME ÇERÇEVESİNDE SİBER TERÖRİZM: TANIMLAMA VE TİPOLOJİ SORUNU

Mehmet Emin ERENDOR*

 

Özet

İki kutuplu dünyanın sona ermesi ile birlikte uluslararası ilişkilerde yeni bir dönem başlamış ve bu dönem özellikle de NATO tarafından riskler ve belirsizlikler ile ifade edilmiştir. Gerçekten de tarihsel süreç içerisinde bakıldığında, Soğuk Savaş sırasında belirgin olan tehdit kavramı, Soğuk Savaş sonrası belirsizleşmiş ve yerini başarısız devletler, ekonomik problemler, terörizm gibi risklere ve belirsizliklere bırakmıştır. Bu makalede Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan ya da giderek daha fazla belirginleşen siber suçlar ve siber terörizm gibi riskler ve tehditler ile ilgili kavramsal konulara yer verilecek ve bu kavramlar açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Beck, Risk Toplumu, Refleksif Modernleşme, Internet, Siber Terörizm

 

CYBER TERRORISM IN THE CONTEXT OF RISK SOCIETY AND REFLEXIVE MODERNIZATION: THE PROBLEM OF IDENTIFICATION AND TYPOLOGY

Abstract

A new era has begun in international relations with the end of the bipolar world, and this period has been expressed as risks and uncertainties by NATO. Indeed, in the historical process, the concept of threat was apparent during the Cold War, but it has become unclear after the Cold War, and it left its place to risks and uncertainties such as failed states, economic problems and terrorism. In this article, the conceptual issues, risks and threats such as cybercrime and cyber terrorism, which emerging or becoming clearer after the Cold War will be tried to be explained.

Keywords: Beck, Risk Society, Reflexive Modernization, Internet, Cyber Terrorism

 

POLİTİK İDEALİZM VE SİBER UZAY İLE DÖNÜŞEN ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Fatma ÇAKIR*

Özet

Uluslararası ilişkiler, yaklaşık bir asırlık geçmişi olan ve ana sorunsalı savaşların önlenmesi olan bir disiplindir. Ancak, bugün bu genel tanımlamanın yanında geleneksel uluslararası ilişkiler diye bir ifade de kullanılmaktadır. Geleneksellikten bahsetmek aynı zamanda bir yenilikten ve değişimden söz etmektir. Bu noktada uluslararası ilişkiler disiplinini etkileyen önemli bir gelişme küreselleşme ve beraberinde gelen siber uzayda yaşanmıştır. Siber uzay ile birlikte yaşanan hızlı ve yoğun etkileşimler uluslararası alandaki temel parametreleri etkilemiş, bu bağlamda disiplinin ilk yaklaşımlarından olan ve genel çerçevesini çizen İdealizmin varsayımlarını da zorlaştırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Siber Uzay, İdealizm, İşbirliği, Ticaret, Uluslararası İlişkiler.

 

POLITICAL IDEALISM AND TRANSFORMATION OF INTERNATIONAL RELATIONS WITH CYBERSPACE

Abstract

International relations is a discipline that is about a century old and main problematic is the prevention of wars. However, today, in addition to this general description, there is also an expression of traditional international relations. Talking about tradition is talking about innovation and change at the same time. At this point, an important development affecting the discipline of international relations has been experienced in globalization and the cyber space that comes along. Rapid and intense interactions with cyber space have influenced the basic parameters in the international arena and have made it more difficult to assume the idealistic assumptions that is one of the initial approaches and draws the general framework of the discipline.

Keywords: Cyberspace, Idealism, Cooperation, Trade, International Relations.

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE SİBER CAYDIRICILIK

Sevda KORHAN*

Özet

Günümüzde devletler, kendi güvenlik altyapılarını, ekonomilerini ve diğer bütün varlıklarını savunmak amacıyla askeri ve siber alanda caydırıcılığı etkili bir araç olarak kullanmaktadırlar. Siber saldırılar, her ne kadar nükleer alanda oluşabilecek saldırılarla kıyaslanamasa da, uluslararası güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturmaktadırlar. Yakın zamanda gerçekleşen siber saldırı örnekleri, gelecekte oluşabilecek uluslararası çatışmalarda siber saldırıların öncü rol oynayacağının sinyallerini vermiştir. Bu nedenle devletler, siber güvenliklerini sağlayabilmek adına siber caydırıcılık alanındaki faaliyetlere ağırlık vermeye başlamışlardır. Bu çalışmada, siber caydırıcılığın uygulanması noktasında ortaya çıkan engeller mevcut örnekler üzerinden incelenerek devletlerin siber saldırıları minimize etmek için geliştirdikleri stratejiler ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Siber Caydırıcılık, Siber Alan, Saldırı, Strateji

 

CYBER DETERRENCE IN IENTERNATIONAL RELATIONS

Abstract

Today, states use military and cyber deterrence as an effective tool to defend their security infrastructure, their economy and all their other assets. Cyber attacks are a serious threat to international security, although they are incomparable to the attacks that may occur in the nuclear field. Recent examples of happening cyber attacks have signaled that cyber attacks will can play a leading role in future international conflicts. For this reason, the states have begun to focus on activities in the area of cyber deterrence in order to provide cyber security. In this study, the obstacles to the application of cyber deterrence will be examined through the existing examples and the strategies developed by the states to minimize the cyber attacks will be handled.

Key Words: Cyber Deterrence, Cyberspace, Attack, Strategy

 

SİBER ÇAĞDA ABD SEÇİMLERİ VE SİBER BİR MİT OLARAK TRUMP

Bilal SAMBUR*

Özet

Amerika’nın yeni başkanı Trump, bütün dünyada  dikkatlerin üstünde odaklandığı  kişi konumundadır. Seçim kampanyası sırasında Rusya’nın Trump lehine Demokratların seçim bilgilerini  ve e-postalarını   çalarak   kamuoyuna sızdırdığı  şeklindeki iddialar yoğun tartışmalara neden olmuştur. Rusya’nın siber yollardan Amerika seçimlerine müdahale ettiği iddiası, Amerika’da ve Batıda demokrasiye yönelik büyük bir tehdit olarak  algılanmıştır. Rusya ile ilgili siber müdahale iddialarının yanında Trump’ın bizzat kendisinin  demokrasi, Amerika ve dünya için  tehdit olduğu algısı dünyada yaygınlaşmaktadır. Medyayı kendisine baş düşman ilan eden Trump, hayatı boyunca medya ile iç içe olmuş bir kişidir. Trump’ın büyük ölçüde medya ürünü bir  kurgu olduğu açıktır. Trump ve medya karşılıklı olarak birbirini beslemektedir. Bugün artık Amerika politikaları için Beyaz Saray’ın açıklamalarına veya Kongre’nin faaliyetine bakmıyoruz. Dünya, artık Amerika politikalarını Trump’ın  twitter hesabından  yapmış olduğu paylaşımlara bakmaktadır. Trump, siber popülizm olarak  ifade edebileceğimiz bir yolla kamuoyunun duygularına hitap ederek politikalarını ve söylemlerini yaygınlaştırmaktadır. Trump, karşımıza sadece Amerika Başkanı olarak değil, aynı zamanda siber bir  mit olarak çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Trump, Siber Saldırılar, ABD Seçimleri, Siber Güvenlik, Medya.

US ELECTIONS IN THE CYBER AGE AND TRUMP AS A CYBERMYTH

Abstract

New U.S. President Donald Trump  has became the most popular figure in the World today. During election campaign,  it had been claimed that Russia   intervened into the election centers  through cyber attacks. Russian cyber attacks   have been perceived as  one of the most important threats against American democracy and its existence. Cybersecurity   has became  the key critical component  of USA  national security policies.  Some people argue that America has cybersecurity problem, as well as Trump problem. Trump considers media as the chief  enemy and main opposition party. Although Trump detests media too much, he  has spent his whole life with media.  It is not exaggeration to say that Trump  himself is a media production, nothing more. Media and Trump mutually feed each other. One cannot be thought without the other.  Now, the  world is learning US policy from Trum’s twitter account. Trump’s way is the way of cyber populism. Trump spreads his ideas through  the utilizing  cyber means. Trump appears to be a global cyber myth, rather than a real politic figure.

Key Words: Trump, Cyber Attacks, US Elections, Cybersecurity, Media.

 

SİBER DÜNYADA DEMOKRASİNİN DÖNÜŞÜM İMKANLARI: YASAMA MECLİSLERİ ÖRNEĞİ

Davut ATEŞ*

Özet

Siber dünyada yaratılmış olan e-toplum ve e-devlet çağdaş demokratik siyasetin bildiğimiz konvansiyonel araçlarında önemli değişimler getirmeye gebedir. Özellikle temsili demokrasinin son birkaç yüzyıldır süren hükümranlığı siber teknolojilerin sunduğu imkanlar tarafından hiç olmadığı kadar tehdit edilmektedir. Demokratik uygulamalar temsil yerine daha fazla ‘‘doğrudan’’ biçimleri içerecek biçimde bir değişime zorlanmaktadır. Bu bağlamda tartışılması gereken en temel konulardan biri, temsili yasama meclislerinin günümüzün siber koşulları altında sahiden gerekli olup olmadığıdır. Bu analizde kısaca temsili demokrasiden doğrudan demokrasiye geçişi kolaylaştıran maddi altyapıyı hazırlamakta olan siber teknolojiler sayesinde modern demokrasinin abidesi konumundaki yasama meclislerinin her geçen gün meşruiyet kaybına uğramalarının ve nihayetinde ortadan kaldırılmalarının mümkün olduğu iddia edilmiştir. Çalışmanın amacı çağdaş demokrasilerde vazgeçilmez olan temsili karakterdeki mevcut yasama meclislerinin siber demokrasi döneminde tasfiyesine ilişkin muhtemel tedrici dönüşümün açıklanmasıdır.

Anahtar Sözcükler: Modern demokrasi, Siber teknolojiler, Yasama Meclisi, Doğrudan yasama.

 

POSSIBILITIES OF DEMOCRACY TRANSFORMATION IN CYBERWORLD: THE CASE OF LEGISLATION ASEMBLIES

 

Absract

E-state and and e-society created in current cyber world are to produce significant changes in conventional instruments of democratic politics. Particularly hegemony of representative democracy is being unprecedently challenged by advances provided by cyber technologies. Contemporary democratic practices are forced to transform into becoming more ‘‘direct’’ forms instead of representation. Within this context one of the important topic that should be debated is whether legislating assemblies are actually necessary or not under cyber conditions today. In this paper it is argued that legtimacy of legislating assemblies deemed as one indispensible of modern democracy is depreciating, which is going to lead even to their removal. The aim of the paper is to present some possibilities of gradual transformation and finally removal of legislating assemblies.

Key Words: Modern democracy, Cyber technologies, Legislation Assembly, Direct legislation.

 

 

 

* Doktora Adayı, Selçuk Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü. ozgunozger@hotmail.com adresinden ulaşılabilir.

* Assoc.Prof.Dr., Department of International Relations, Selcuk University, Konya-Turkey. The author can be reached via e-mail: nezmen@yahoo.com or twitter@nezmen.

* Selçuk Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Araştırma Görevlisi

İbrahimkrnz.01@gmail.com

* Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, ÖYP Araştırma Görevlisi, dabancihan@gmail.com

* Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü. E-posta: vahitguntay@gmail.com

* Dr., Southampton University. mehmeterendor@gmail.com adresinden ulaşılabilir.

* Araş. Gör. Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü. Ulaşmak İçin: fatmacakir021@gmail.com

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü. sevdakorhan@hotmail.com adresinden ulaşılabilir.

* Prof.Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Psikoloji Bölümü. bsambur@yahoo.co.uk adresinden ulaşılabilir.

* Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü. Ulaşmak için davutates333@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*